Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Fonder / Ordlista

Ordlista

Här förklaras några vanliga ord och uttryck som används i samband med fonder.

 • Absolut avkastning

Absolut avkastning innebär att förvaltare över tiden strävar efter en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

 • Alfa

Avkastning som är oberoende av riskpremier i de finansiella marknaderna.

 • Beta

Ett mått på tillgångens följsamhet mot marknaden. Beta definieras som kvoten mellan tillgångens volatilitet och marknadens volatilitet multiplicerat med korrelationen mellan de två.

 • Bruttoexponering

Summan av marknadsvärdet av fondens långa och korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

 • Certifikat

Ett börshandlat instrument som består av en räntedel i form av en obligation och ett derivat med 1:1-relation till ett aktieindex. Dessa kallas för delta 1-instrument eftersom denna typ av derivat har samma egenskaper som den underliggande tillgången (se förklaring för delta 1 nedan). Den typ av certifikat som används av Solidar Fonder har liknande egenskaper som en ETF, dvs en börshandlad aktiefond, men har ingen förvaltningsavgift.

 • Delta

Ett mått på ett finansiellt instruments känslighet för en kursuppgång i den underliggande tillgången på 1 procent. Om instrumentet rör sig 1 procent om den underliggande tillgången rör sig 1 procent kallar man detta för ett Delta Ett-instrument eftersom den kommer att ha samma avkastningsprofil som den underliggande aktietillgången. (Optioner kan ha ett delta mellan noll och ett, dvs en lägre deltagandegrad mot den underliggande tillgången)

 • Derivat

Ett finansiellt instrument vars värdeutveckling kan härledas till en viss underliggande tillgång och som innebär rättigheten och/eller skyldigheten att köpa eller sälja tillgången.

 • Fondförmögenhet (FFM)

Marknadsvärdet av alla fondens tillgångar reducerat med marknadsvärdet av alla fondens skulder. Fondens substansvärde.

 • Forwards on Baskets

Solidar Fonder använder sig av Forwards on Baskets (FoB) i ganska stor utsträckning för sin globala aktieexponering. Dessa instrument är utvecklade av Nasdaq OMX i Stockholm och är ett mer kostnadseffektivt och transparent instrument än OTC-handlade swappar. En stor fördel med Forwards on Baskets mot till exempel vanliga terminer är att man i Forwards on Baskets även får med valutaexponering för de utländska marknader man valt ska ingå i korgen. Detta är inte möjligt med vanliga terminer. Vidare handlas och avräknas FoB över/via en reglerad marknad. Motpartrisk minskar därav väsentligt. För mer info se: http://business.nasdaq.com/forwards-on-baskets/index.html

 • Index

Är en teoretisk konstruktion där utvecklingen av många underliggande värdepapper räknas samman. Genom investeringar i olika index får fonden en indirekt exponering mot de underliggande aktierna eller värdepapperen. Indexutvecklingen beskriver därmed förändringen i ett tillgångsslags värde och index används traditionellt som jämförelsetal för värdeutvecklingen i fonder.

 • Korrelation

Ett statistiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och –1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna. Traditionella fonder har en korrelation nära +1 till sitt index.

 • Matarfond och mottagarfond

En del av förvaltningen sker i en så kallad matar-/mottagarfondstruktur. Som kund investerar du i en av matarfonderna, Plus- eller Sparfonderna. Matarfonderna investerar i sin tur i någon av mottagarfonderna Aggressiv, Flex 100, Flex 70, Flex 40 eller Etisk som sedan gör investeringar i de finansiella marknaderna. Nyckeltal i en matarfond är ett resultat från proportionerlig genomlysning av mottagarfondens nyckeltal, d.v.s. som att matarfonden och mottagarfonden vore en och samma fond under en period. Läs gärna informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.

 • NAV-kurs

NAV står för "Net Asset Value" (nettoandelsvärde) och innebär värdet på en fondandel. NAV-kursen mäter marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden fördelat på antalet fondandelar.

 • Nettoexponering

Marknadsvärdet av fondens långa minus korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

 • OTC

OTC står för "over the counter". Ett OTC-instrument är ett finansiellt instrument som handlas mellan två motparter, dvs. inte över en börs.

 • Position

En på finansmarknaden vedertagen term som avser ett innehav eller en blankning av ett visst finansiellt instrument.

 • Risk

Mäts traditionellt med måttet standardavvikelse, som anger hur mycket värdeutvecklingen har fluktuerat. Standardavvikelse används vanligtvis för att spegla investeringens risknivå. En fonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde har varierat (eller kan antas variera) över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

 • Riskjusterad avkastning

Avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk (se Risk och Sharpe-kvot).

 • Sharpe-kvot

Ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

 • Standardavvikelse

Ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Måttet anges i procent

 • Swap

En swap är ett instrument som handlas OTC och är ett bilateralt avtal mellan två motparter om tex en aktieexponering.

 • Termin

En skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

 • Volatilitet

Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligen beräknas en tillgångs volatilitet som standardavvikelsen i tillgångens avkastning. Ofta använder man volatilitet som ett mått på risken i en portfölj. Volatlitet är standardavvikelse i årstakt.

 • YTD

"Year-To-Date" används om årsavkastning och ska tolkas som avkastningen från årets början till angivet datum.